[1]
Slozhenkina, M.I. , Gorlov, I.F., Kryuchkova, V.V. , Serkova, A.E., Ryaskova, A.D. and Belik, S.N. 2019. Vegetable ingredient in cheese product. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (Dec. 2019), 1018–1025. DOI:https://doi.org/10.5219/1207.