[1]
Gorlov, I., Slozhenkina, M., Mosolov, A., Baranikov, V., Nikolaev, D., Chernyak, A., Sherstyuk, B. and Krotova, O. 2020. Nutritional and biological value of pork obtained from animals fed with lysine and methionine. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, (Feb. 2020), 112–117. DOI:https://doi.org/10.5219/1192.