[1]
Stadnyk, I.Y., Piddubnyi, V., Karpyk, H., Kravchenko, M. and Hidzhelitskyi, V. 2019. Adhesion effect on environment process injection. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (Jun. 2019), 429–437. DOI:https://doi.org/10.5219/1078.